Begrippen: 

 • Zorgaanbieder : In Lichamelijke Balans / Marjo Geurts
 • Beroepsvereniging: VBAG (complementair)ingeschreven en Het KRF NL (fysio)
 • RBCZ is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren binnen de complementaire zorg certificeert en registreert. CKR voor de reguliere zorg binnen de fysiotherapie
 • Klacht- en tuchtrecht: het tuchtrecht is rechtspraak waarbij het tuchtcollege beoordeelt of een arts of andere hulpverlener volgens de voor hem geldende professionele standaard heeft gewerkt. Het tuchtrecht is bedoeld om de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en te bewaken.
 • Klachtenfunctionaris VBAG / KNGF : de klachtenfucntionaris is het tussenstation tussen het klacht- en tuchtrecht van het VBAG  /RBCZ en de geschillencommissie
 • Geschillencommissie (Quasir / KNGF) : de geschillencommissie voorziet in beslechting van geschillen wanneer cliënten en zorgaanbieders er, ondanks inzet van een onafhankelijke klachtenfunctionaris, niet uitkomen om een klacht op te lossen. Sinds 01-01-2017 geldt de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) De wet beschrijft de verplichting tot aansluiting bij een erkende geschillencommissie voor alle zorgaanbieders in Nederland.
 • WGBO : In de WGBO staan de rechten en plichten van mensen die zorg krijgen
 • Cliënt / patiënt : Een natuurlijke persoon die zorg afneemt.
 • Behandeling : de door een zorgaanbieder aangeboden dienst na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de cliënt / patiënt welke binnen het opleidingsgebied liggen van de zorgaanbieder (Geurts)

Toepasselijkheid en totstandkoming van de overeenkomst

 • Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten inzake door In lichamelijke Balans uit te voeren opdrachten.
 • wijzigingen, aanvullingen en / of uitbreidingen van de overeenkomst afwijkend van deze algemene voorwaarden zijn voor Praktijk In Lichamelijke Balans slechts bindend indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

Zorgaanbieder

 • Praktijk In Lichamelijke Balans is lid van het VBAG. Deze vereniging is aangesloten bij het RBCZ. Informatie over deze beroepsvereniging en koepel kunt u vinden op de website van In Lichamelijke Balans en op de website van VBAG / RBCZ
 • De zorgverlener handelt volgens de richtlijnen zoals opgesteld in de beroepscode van het VBAG. Deze kunt u vinden op de website van het VBAG.

Behandeling

 • De behandeling start met uw schriftelijke toestemming en met een intakegesprek, waarna een behandelplan samen met u wordt opgesteld. Dit behandelplan zal worden opgenomen in uw dossier. Hierin geschiedt de behandeling volgens afspraak met uw eigen doelen, wensen, werkafspraken en besproken werkwijze. Dit wordt de leidraad voor de behandeling en ondertekend tijdens de 1e of 2e behandeling. Er vinden regelmatig evaluatiesessie plaats waarin u zelf en de zorgverlener mondeling en schriftelijk verslag doen over uw ontwikkelingen binnen de therapie
 • De sessies duren 30-45-60 minuten en vinden met een zekere regelmaat plaats, zodat er een doorgaand proces kan ontstaan.
 • U kunt zonder verwijzing van een arts of specialist bij de zorgverlener terecht. Echter indien aanvullende informatie is vereist, zal de zorgverlener contact opnemen met uw huisarts, ARBO- arts of andere specialist. Dit gaat altijd in samenspraak en overleg met u en u ondertekent in de behandelovereenkomst voor deze overdracht. Wanneer andersoortige behandeling gewenst is, zal de zorgverlener u doorverwijzen naar een andere zorginstelling of specialist.
 • Op het moment dat de zorgverlener ziek is, vindt er geen vervanging plaats. De behandeling gaat dan niet door en wordt naar een andere datum/tijd verplaatst.
 • In geval van langdurige ziekte wordt in overleg met u vervanging geregeld, of wordt de behandeling stopgezet.
 • De zorgverlener werkt als zelfstandige en enige zorgverlener binnen deze praktijk. 

Betaling

 • Voor een overzicht van de tarieven kijk op de website : www.inlichamelijkebalans.nl of in de wachtruimte van de praktijk.
 • De factuur betaald u per pin, contant of per IBAN overschrijving met een in Nederland gangbaar en geaccepteerd betaalmiddel. De factuur krijgt u dezelfde dag toegestuurd via de e-mail / direct na de behandeling overhandigd. Deze factuur kunt u tevens gebruiken voor het (mogelijk) declareren van de kosten bij uw zorgverzekering.
 • Betalingen dienen binnen 14 dagen te worden voldoen. Bij niet tijdige betalingen kunnen de wettelijke rente en administratiekosten in rekening worden gebracht. Mocht betaling uitblijven dan zal een incassobureau worden ingeschakeld. Extra gemaakte kosten zullen altijd aan u worden doorberekend. 
 • Praktijk In Lichamelijke Balans is opgenomen in het AGB register, wat maakt dat de behandeling (mogelijk) (gedeeltelijk) vergoed kan worden vanuit het aanvullende pakket van de zorgverzekering. U dient zelf vooraf te informeren wat uw vergoedingsmogelijkheden zijn. Belangrijk daarbij is om te weten de de zorgverlener lid is van het VBAG / KRF NL en aangesloten is bij het RBCZ /KNGF / CKR en voldoet aan alle eisen.

Annulering

 • Natuurlijk kan het voorkomen dat u ziek wordt of dat een gemaakte afspraak om andere redenen niet nagekomen kan worden. U dient dit minimaal 24 uur van tevoren door te geven. Bij niet tijdige annulering wordt 75% van de kosten in rekening gebracht, dit geldt ook voor de eerste afspraak. Bij vergeten of geen annulering wordt 100% van de kosten in rekening gebracht.  De kosten van deze annulering kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar. 
 • Annulering geeft u per voorkeur telefonisch / sms / whatsapp of per email door, waarbij de datum van ontvangst bindend is.

Dossiervoering

 • De zorgverlener is wettelijk verplicht tot dossiervoering. Alle sessies worden door de zorgverlener gerapporteerd. U heeft het recht te allen tijden deze rapportages en evaluatieverslagen op te vragen en in te zien. Het dossier blijft eigendom van de zorgverlener, 20 jaar na afronding van uw behandelingen of het laatste contactmoment wordt het dossier vernietigd.
 • De zorgverlener heeft een geheimhoudingsplicht en gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw dossier. Informatie wordt alléén met uw toestemming opgevraagd en / of verstrekt aan andere hulpverleners, familie, werkgever of andere betrokkenen. 
 • Zaken als het recht op informatie, omgang in het kader van privacy en toestemming voor de behandeling, zijn vastgelegd in de wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) en de richtlijnen van VBAG / KRF NL / RBCZ / KNGF / CKR. Tevens kunt u deze zaken terug vinden in het privacy document op de website van In Lichamelijke Balans.

Klachtenregeling

 • In geval van klachten is het eerste doel om uw onvrede eerst met de zorgverlener te bespreken en te kijken of u er samen uit kunt komen. Klachten kunnen zowel mondeling als schriftelijk aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. worden ingediend. Na ontvangst wordt de klacht zo snel mogelijk, binnen 2 weken , met u besproken en gekeken naar oplossingen of verdere stappen. Na afhandeling ontvangt u dan een schriftelijke bevestiging van de uitkomst van de procedure. Er zal zorgvuldig met de verkregen informatie worden omgegaan.
 • Lukt het niet er samen uit te komen, dan kunt u zich beroepen op de onafhankelijke klachtenprocedure van VBAG, klachtenfunctionaris dan wel op de geschillencommissie. De procedure is te vinden op de website van de VBAG /RBCZ /KNGF  en op de website van de praktijk. IN Lichamelijke Balans voldoet hiermee aan de eisen van de Wkkgz.
 • Wanneer u een klacht indient via de VBASG / RBCZ /KNGF, klachtenfunctionaris of geschillencommissie, informeert u de zorgverlener te alle tijden vooraf.

Aansprakelijkheid

 • U bent zelf verantwoordelijk voor het geven, gevraagd of ongevraagd, van de juiste informatie tijdens het behandelingstraject. U bent verantwoordelijk voor uw eigen proces. Dit betekent dat als u vindt dat de behandeling niet helpt, u iets niet begrijpt of het ergens niet mee eens bent, u dit zelf aangeeft. Dit geldt ook voor eventuele wijzigingen ten aanzien van het medicijngebruik, gezondheid, zorgverzekering, huisarts, NAW gegevens et cetera.
 • IN Lichamelijke balans is niet aansprakelijk voor materiële schade die u geleden heeft door het bezoeken van de praktijk. Dit geldt tevens voor zoekgeraakte spullen of beschadiging van uw materialen, tijdens of na een bezoek aan de praktijk.
 • Praktijk In Lichamelijke Balans heeft een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Tevens is deze praktijk in het bezit van een rechtsbijstandverzekering welke is afgesloten bij Achmea, die dekkend is voor de WkkgZ.

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

 • De meldcode is een code waarin staat hoe een zorgverlener moet omgaan met het signaleren en melden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Iedere zorgverlener met een beroepsgeheim heeft op basis van de wet op de jeugdzorg het recht om vermoedens van kindermishandeling te melden. Het meldrecht omvat het recht om op verzoek van het Meldpunt Kindermishandeling informatie te verstrekken over de ouders en/of het kind, zo nodig  zonder toestemming van het kind en/of ouder.

AVG

 • Pratktijk In Lichamelijke Balans houdt persoonsgegevens bij van cliënten / patiënten en is op basis daarvan onderhevig aan de AVG. Hierover kunt u meer informatie vinden op de website www.inlichamelijkebalans.nl . Hier vindt u bijvoorbeeld ook de privacyverklaring 

Toepasselijk recht

 • Op de rechtsverhouding tussen zorgverlener en cliënt /patiënt  is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen ter zake of in verband met die rechtsverhouding kunnen, naast de op grond van de wet bevoegde rechter, worden beslecht door de bevoegde rechter te Maastricht, Sint Annadal 1, 6214 PA